Identifikacijske kartice (ID-ji)
Vsi udeleženci, vodniki in osebje Zleta so dolžni ves čas dogodka nositi identifikacijsko kartico, ki izkazuje njihovo vlogo.

Rutke
Prisotni na Zletu nosijo Zletno rutko. Po rutkah se ločimo na udeležence, vodnike in osebje.

Meje tabora
Zletni prostor je označen s tablami. Zapuščanje Zletnega prostora je prepovedano, razen ob programskih aktivnostih. Na Zletni prostor se vstopa in izstopa samo na označenih vhodih. Taborni prostor je razdeljen na več področij, katere bodo označene s tablami: področje za udeležence in področje za osebje. Udeleženci nimajo vstopa v področje za osebje, ravno tako osebje nima vstopa v področje za udeležence, razen v času opravljanja Zletnih dolžnosti.

Nočni mir
Nočni mir na Zletnem prostoru velja med 23:00 in 6:30. V nočnem času je gibanje omejeno na uporabo sanitarij.

Nevarni predmeti
Vnos in posedovanje nožev in orodja ter nevarnih pripomočkov je dovoljen pod pogojem, da so ti namenjeni izvajanju programskih aktivnosti. V primeru nepravilne uporabe nevarnega predmeta, bo le-ta zadržan do konca taborjenja.
Prepovedan je vnos strelnega orožja, hladnega orožja, solzivca, naprav, ki oddajajo električni naboj.

Droge in alkohol
Vnos, uživanje in posedovanje pijač, ki vsebujejo alkohol, ter drog je na Zletnem prostoru prepovedano.

Kajenje
Za udeležence je kajenje prepovedano. 

Zdravje
Udeleženci in vodniki na Zletu so dolžni skrbeti za osebno higieno in higieno skupnih prostorov. V primeru slabega počutja ali bolezenskih znakov, se nemudoma zglasite v 24 urni zdravniški službi, v kateri bo delovala tudi služba »Varni pred nevarnostjo – Safe from harm«.

Zasebnost
Udeleženci in vodniki spoštujejo zasebnost vsakega posameznika. Obiski tujih šotorov niso zaželeni, saj nastaja tveganje odtujitve osebnega premoženja. Denarnice, telefone ter druge vredne stvari pospravite iz vidnega mesta. V primeru pogrešitve osebnega premoženja, se vodnik oglasi pri varnostni službi.

Vloga vodnika
Vodnik je del voda in ima obveznosti obnašati se tej vlogi primerno. Vodnik je odgovoren za svoj vod ves čas taborjenja, tudi po 23:00, razen v času aktivnosti, ko je za udeležence voda odgovoren vodja aktivnosti. Vodnik v primeru neželenih situacij skrbi za kontakt z varnostno službo.
Vodnik je dolžan vse člane voda seznaniti o delovanje službe »Varni pred nevarnostjo – Save from harm«.
Za vodnike veljajo enaka pravila vedenja, pravice in dolžnosti ter omejitve kot za udeležence.

Ravnanje z opremo voda
Vsi nevarni predmeti (sekire, žage) morajo biti varno shranjeni. Vodnik je zadolžen za varno hranjenje in uporabo plinskih gorilnikov ali gorilnikov na tekoče gorivo. Uporaba gorilnikov na Zletnem prostoru je dovoljena samo v času, ko to dovoli vodstvo Zleta.

Upoštevanje pravil
Vsi člani voda so se dolžni seznaniti s pogoji ravnanja in bivanja na Zletu ter upoštevati navodila vodstva Zleta in pristojnih Zletnih služb.

Izhodi iz tabornega prostora
Izhodi iz tabornega prostora so prepovedani, razen v času programskih aktivnosti, ki se izvajajo izven Zletnega prostora. Zletni prostor lahko zapustite v zato določenih izhodih.

Kurjenje ognja
Na tabornem prostoru je prepovedano kurjenje ognjev in uporaba odprtega ognja (plinske luči, svetila na tekoča goriva, bakle, sveče).

Izredni dogodki in nesreče
Na Zletnem prostoru delujejo varnostna služba, reševalci iz vode in 24 urna zdravniška služba. V primeru kakršnekoli nesreče ali izrednega dogodka, aktivirajte eno izmed navedenih služb. V tabornem prostoru so za primer požara nameščene gasilne naprave. V primeru večje nesreče ali izrednega dogodka lahko vodstvo Zleta odredi evakuacijo; evakuacijski coni sta označeni z zeleno zastavo in belim znakom. V primeru evakuacije vzamete samo osebne dokumente ter mirno odidete do označenega mesta. V primeru grožnje naravne nesreče (neurje), morajo člani voda poskrbeti za lastno varnost in varnost osebnega premoženja.
Za primer požara so na celotnem Zletnem prostoru razdeljene požarne točke, kjer so na razpolago sredstva za gašenje. V primeru večje nesreče ali izrednega dogodka lahko vodstvo Zleta odredi evakuacijo; evakuacijski coni sta označeni z zeleno zastavo in belim znakom. V primeru evakuacije vzamete samo osebne dokumente ter mirno odidete do označenega mesta.

Pomagajo nam